Vivek Oberoi

Also known as: Viveik Oberoi

Twitter id of Vivek Oberoi: @vivek_oberoi