David Goyer

Story

Batman - The Dark Knight Owner's Pride!
The Dark Knight Rises Owner's Pride!