Anaita Shroff Adajania

Also known as: Anaita Shroff, Adaita Adajania, Anahita Shroff